Là chủ trang web, bạn có thể cần tuân thủ các quy định về bảo mật của quốc gia hay quốc tế. Chẳng hạn như, bạn có thể cần tạo mục Chính sách bảo mật. Nếu bạn đã có trang Chính sách Bảo mật, vui lòng chọn bên dưới. Nếu không, vui lòng tạo một trang mới.

Trang mới sẽ bao gồm trợ giúp và đề xuất cho chính sách bảo mật của bạn. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm sử dụng các tài nguyên đó một cách chính xác, để cung cấp thông tin mà chính sách bảo mật của bạn yêu cầu và giữ cho thông tin đó hiện tại và chính xác.

Sau khi trang Chính sách Bảo mật của bạn được tạo, chúng tôi đề nghị bạn nên chỉnh sửa lại. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên thường xuyên xem xét chính sách bảo mật của bạn, đặc biệt là sau khi cài đặt hoặc cập nhật bất kỳ giao diện hoặc gói mở rộng nào. Có thể có các thay đổi hoặc thông tin được đề xuất mới để bạn cân nhắc việc thêm vào chính sách của mình.

Khi bạn muốn ghép chung trang mới về Chính Sách Bảo Mật của bạn và bạn cần giúp đỡ? Hãy làm theo hướng dẫn của chúng tôi với các khuyến nghị về những nội dung nào cần đưa vào, cùng với các điều khoản được đề cập trong các plugin và giao diện của bạn.